CONVOCATIE LEDENVERGADERING MAANDAG 28 januari 2019.

januari 14, 2019 w.schenk

Geachte leden,

Ingevolge artikel 11, lid 3, van onze statuten moet in de maand januari de jaarvergadering worden gehouden.
 
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarvergadering in ons clubgebouw op: 

maandag 28 Januari 2019, aanvang 20.00 uur.


De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Bestuursmededelingen.
 4. Financieёlverslag van het bestuur over 2018.
 5. Verslag van de kascommissie over 2018.
 6. Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019.
 7. Verkiezing bestuursleden.*
 8. Benoeming kascommissie.
 9. Soccom, kantineprijzen 2019 en betalingsmogelijkheden.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

 
* Het voorstel voor de samenstelling van het bestuur in 2019 is:
 

Voorzitter: Ton Leenderts (aftredend)
Secretaris: Chris Hagen
Penningmeester: Jan van Os (aftredend/herkiesbaar)
Commissaris I/vice voorzitter/jeugdzaken: Jan van der Meer
Commissaris II/soccomzaken: Henk Ruitenberg (aftredend/herkiesbaar)
Commissaris III/technische zaken: Leon Spithoven
Commissaris IV/2e Penningmeester: Johan van Nieuwenhuijzen (aftredend/herkiesbaar)

Het Bestuur