Logo-Rozenburg-TC-GROEN-wit-omlijnd

Tennis voor jong & oud in Rozenburg

DJI_0058

Altijd al willen tennissen?

Altijd al willen tennissen?

Privacy Policy

T.C. Rozenburg respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, In het bijzonder de

rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze leden en andere relaties hebben

wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen

zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed

mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op

de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen

wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van

toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

1.Begripsbepaling

In dit document wordt verstaan onder:

1.1 T.C. Rozenburg, de vereniging Tennis Club Rozenburg gevestigd te Rozenburg en

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40385391;

1.2. App, de verzameling van officieel door het T.C. Rozenburg bestuur aangewezen applicaties die ingezet

om de ledenadministratie en tennis gerelateerde activiteiten te verzorgen;

1.3. Website, de verzameling van officieel door het T.C. Rozenburg bestuur ingezette communicatiemiddelen

zoals de website van T.C. Rozenburg , www.tcrozenburg.nl

en overige sociale netwerken waarop T.C. Rozenburg een profiel heeft, waaronder Facebook, YouTube, Instagram en Twitter;

1.4.  Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu

ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer, teamfoto, gedrag,

en tennisvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van Persoonsgegevens;

1.5. Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan

gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen,

maar ook aan het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens.

1.6. Lid, zoals omschreven in de Statuten van T.C. Rozenburg . Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als Lid. Een Lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);

1.7. Vrijwilliger, is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventueel inhuurkrachten behoren;

1.8. Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te Verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;

1.9. Beheerder, is de persoon die door het T.C. Rozenburgbestuur is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App;

1.10. Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of de App. Een Gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker;

 

2. Algemeen

2.1. De tennisvereniging T.C. Rozenburg is verantwoordelijk voor het verwerken van Persoonsgegevens

van haar Gebruikers. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe deze

gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden

verwerkt.

2.2. Door de Website en/of App van T.C. Rozenburg te gebruiken, al dan niet door het inschrijven als Lid gaat een Gebruiker en/of Lid akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van

toepassing zijn.

2.3. Indien een Gebruiker niet met deze Privacyverklaring akkoord gaat, wordt men verzocht de

Website en/of App niet te gebruiken dan wel zich niet te laten inschrijven als Lid en dit te melden aan T.C. Rozenburg .

 

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1. Volgens de wet mogen Persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor duidelijk omschreven

en rechtmatig doel. Die rechtvaardiging bestaat in het geval van T.C. Rozenburg uit:

a.een noodzakelijke verwerking om een gerechtvaardigd belang te dienen;

b.de uitdrukkelijke toestemming van een betrokkene;

c.het uitvoeren van een contract met een betrokkene;

of

d.het voldoen aan een wettelijke plicht.

3.2. Alleen Beheerders kunnen Persoonsgegevens binnen Website en/of App

Verwerken.

3.3. Gebruikers kunnen Persoonsgegevens alleen inzien en/of gebruiken. Welke

Persoonsgegevens een specifieke Gebruiker kan inzien hangt af van zijn/haar functie binnen de

vereniging T.C. Rozenburg .

3.4. Een Lid kan de eigen Persoonsgegevens in beperkte zin verwerken. Dit betreft het invullen van

gegevens tijdens de inschrijving bij T.C. Rozenburg en het eventueel wijzigen van eigen

Persoonsgegevens (b.v. telefoonnummer, e-mail).

3.5. T.C. Rozenburg verzamelt Persoonsgegevens van haar Gebruikers die via de Website en/of App

Persoonsgegevens verstrekken aan T.C. Rozenburg in het kader van een verzoek om (nadere) informatie,

het plaatsen van een reactie en/of de inschrijving als Lid. Deze verzameling vindt bijvoorbeeld

plaats in de volgende gevallen:

a.Bij een bezoek aan de Website of bij gebruik van de App slaan de servers

automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd

van het bezoek (‘Bezoekgegevens’);

b.Voor een verzoek om (nadere) informatie, het plaatsen van een reactie en/of het

aanmelden voor de digitale nieuwsbrief verwerkt T.C. Rozenburg de daarvoor door de Gebruiker

verstrekte contactgegevens (zoals naam, geslacht, adres, telefoonnummer en e-mailadres);

  1. Om zich in te schrijven als Lid via de Website en/of App en hierbij door T.C. Rozenburg ondersteund te worden, dient een Lid:
  1. verplicht diens volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, (geheime) telefoonnummer, e-mailadres te verstrekken;
  1. verplicht diens financiële gegevens, waaronder rekeningnummer, te verstrekken.

3.6. De verstrekte Persoonsgegevens worden door T.C. Rozenburg uitsluitend verwerkt ten behoeve van de

uitvoering van haar doelstellingen, zoals genoemd in de statuten, en in het bijzonder voor het

expliciete doel waarvoor deze Persoonsgegevens zijn verzameld.

3.7. T.C. Rozenburg kan de Persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten, diensten en/of activiteiten van T.C. Rozenburg die voor de desbetreffende Gebruiker interessant zouden kunnen zijn.
Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen via info@tcrozenburg.nl

 

4. Beeldrecht

4.1. Tijdens de trainingen, wedstrijden en tennis gerelateerde activiteiten bij T.C. Rozenburg worden

regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van T.C. Rozenburg , leden van

andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/

of App van T.C. Rozenburg verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via

info@tcrozenburg.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden

verwijderd.

 

Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop

Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is

geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of

App ten behoeve van teamidentificatie.

 

5. Melding

5.1. Voor het verwerken van Persoonsgegevens is T.C. Rozenburg vrijgesteld van de wettelijke meldingsplicht bij het College bescherming Persoonsgegevens conform het Vrijstellingsbesluit Wet

Bescherming Persoonsgegevens.

5.2. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hiermee vervalt de onder 5.1 bedoelde meldplicht.

 

6. Doorgifte aan derden

6.1. T.C. Rozenburg heeft voor de in deze Privacyverklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden erkele bewerkers ingeschakeld, met wie T.C. Rozenburg een overeenkomsten heeft gesloten die erop toezien dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

6.2. Voor het overige zal T.C. Rozenburg de Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet met derden (bv. sponsoren) delen,

tenzij:

  1. Door het Lid uitdrukkelijk toestemming is gegeven;
  2. Dit noodzakelijk is op grond van een wettelijke voorschrift of in een noodgeval, voor zover

dat naar het redelijke oordeel van T.C. Rozenburg in het belang van haar Gebruikers is.

 

7. Cookies

7.1. T.C. Rozenburg maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een

computer opslaat als de Website wordt bezocht c.q. de App wordt gebruikt. De cookie onthoudt

wat de Gebruiker invult op de Website en/of App voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van

de Website en/of App op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is

dat Persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

7.2. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies/met behulp van

de Help-functie van uw browser. Sommige functies op de Website c.q. van de App werken

mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.

 

8. Google Analytics

8.1 T.C. Rozenburg maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door  Google, Inc. ("Google”).
Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe Gebruikers de Website en/of de App gebruiken.

8.2. Google gebruikt voornoemde informatie om bij te houden hoe Gebruikers de Website en/of de

App gebruiken, om rapporten over de Website- en App-activiteit op te stellen voor T.C. Rozenburg en

andere diensten aan te bieden met betrekking tot Website- en App-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google

stelt zich te houden aan de aldaar geldende privacyregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van (persoons)gegevens. T.C. Rozenburg is

hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

9. Sociale netwerken

9.1. Op de Website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of

delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en

YouTube van YouTube LLC ("sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van

stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes

worden cookies geplaatst. T.C. Rozenburg heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de  privacyverklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te

zien wat zij met de Persoonsgegevens doen die zij via deze cookies

verwerken.

9.2. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de

sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen

zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake

zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens.

T.C. Rozenburg is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

10. Links naar en cookies op websites van derden

10.1. Op de Website zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer Gebruikers deze

websites bezoeken, zijn de privacy verklaringen van deze derde partijen van toepassing. T.C. Rozenburg is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met Persoonsgegevens van gebruikers wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

 

11. Inzage en correctie

11.1. De Gebruiker heeft het recht om zijn of haar verzamelde Persoonsgegevens in te zien en zo nodig aan te (laten) passen, aan te vullen en/of te (doen) verwijderen.
De Gebruiker een verzoek tot inzage doen via info@tcrozenburg.nl

 

12. Bewaartermijn

12.1. T.C. Rozenburg bewaart bezoekgegevens en Persoonsgegevens van haar Gebruikers niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening,

tenzij T.C. Rozenburg op grond van wettelijke bepalingen verplicht is Persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:

a.De bewaartermijn van Persoonsgegevens bedraagt twee jaar geteld gerekend vanaf einde lidmaatschap;

b.De bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;

c.Indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere

tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij dienen gegevens eventueel geanonimiseerd te worden.

12.2. Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te

benaderen, heeft T.C. Rozenburg graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten.

Bij beëindiging van het lidmaatschap zal dan ook worden gevraagd om akkoord te geven op het aanhouden van door Gebruiker aangeleverde Persoonsgegevens.

 

13.Beveiliging

13.1. T.C. Rozenburg heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de

Persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking,

waaronder:

a.opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups,

en

b.toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk door wachtwoord beveiligd account.

Ondanks dat T.C. Rozenburg alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn

aan de verwerking van Persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden, die inherent zijn

aan het internetgebruik in het maatschappelijk verkeer.

 

14. Wijzigingen

14.1. T.C. Rozenburg behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom worden

Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Gebruik van de

Website en/of de App houdt in dat Gebruikers akkoord gaan met de gewijzigde

Privacyverklaring van T.C. Rozenburg.

 

15. Contact

15.1. Ingeval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of andere aspecten van onze

dienstverlening, kan contact worden opgenomen met T.C. Rozenburg via info@tcrozenburg.nl

Sponsors TC Rozenburg

MAGAZINE

ACTIVITEITEN

may, 2023

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

PARKINFORMATIE

Accommodatie TC Rozenburg
Koninginnelaan 26
3181 GK ROZENBURG ZH

KVK: 40385391

Bereikbaarheid

Telefoon clubhuis : 0181-212828
Wedstrijdleiding : 0181–217431
Support Crew: 0181-442268
E-mail : info@tcrozenburg.nl

Privacy Policy