Logo-Rozenburg-TC-GROEN-wit-omlijnd

Tennis voor jong & oud in Rozenburg

DJI_0058

Altijd al willen tennissen?

Altijd al willen tennissen?

OMGANGSREGELS

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
  Iedereen telt mee binnen de sportverenging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van machtspositie.
 6. Ik scheld niet, vloek niet en maak geen gemene grappen of
  opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet,
  ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet
  tegen zijn of haar wil aan
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste
  opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar
  hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden
  en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en
  meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
  zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
  sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privé-leven van de sporter door
  te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De Begeleider onthoudt zich van elke van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie
  tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en jeugdige sporter
  tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
  seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/
  of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch
  van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)
  aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en
  met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt,
  zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 7. De begeleider onthoudt zich van (verbale)seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.
 8. De Begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te
  beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele
  Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie belangen van de (jeugdige) sporter
  behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te
  werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiele vergoedingen geven met de
  kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
  financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding
  tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
  iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat
  niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij daartoe noodzakelijke
  actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 12. Geen misbruik maken van beeld en video opname zonder toestemming van
  betreffend persoon.
 13. Geen beeld en video-opnames in kleedkamers en toiletten.
 14. Belastend beeldmateriaal mag nooit gepubliceerd worden op sociaal media.

  Wanneer een lid van de sportvereniging zich niet houdt aan de gedragsregels dan heeft het
  bestuur de opdracht de regels te handhaven. Om dit te kunnen doen zal uitgezocht moeten
  worden wat er is voorgevallen. Het beginsel hoor en wederhoor moeten dan worden
  toegepast. De sportbond kan de vereniging ondersteunen bij een dergelijk onderzoek
  maar ook met de afhandeling daarvan. Mocht het zo zijn dat er sprake is van Seksuele
  Intimidatie dan kan dit niet op verenigingsniveau worden afgehandeld. In zo’n geval zal er
  contact gezocht worden met de sportbond.

Sponsors TC Rozenburg

MAGAZINE

ACTIVITEITEN

september, 2023

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

PARKINFORMATIE

Accommodatie TC Rozenburg
Koninginnelaan 26
3181 GK ROZENBURG ZH

KVK: 40385391

Bereikbaarheid

Telefoon clubhuis : 0181-212828
Wedstrijdleiding : 0181–217431
Support Crew: 0181-442268
E-mail : info@tcrozenburg.nl

Privacy Policy